اهداف و استراتژی‌ها

اهداف و استراتژی ها

اهداف :

اهداف راهبردی عبارتند از جهت گیری اصلی شرکت منبعث از چشم انداز در وجوه مختلف فعالیتهای آن. این اهداف کیفی است و ترجمه ای است از چشم انداز در وجوه مختلف. وجوه مختلف فعالیتهای شرکت عبارت است از:

 • وجه مالی و اقتصادی
 • وجه بازار و مشتری
 • وجه فرآیندهای داخلی
 • وجه منابع و سرمایه های سازمانی (سرمایه های انسانی، سازمانی، دانشی و فیزیکی)

اهداف راهبردی در وجوه مختلف عبارتند از:

 • دسترسی و برقراری منابع مالی مطمئن جهت نیل به چشم انداز و اجرای ماموریت (وجه مالی و اقتصادی)
 • حضور موثر در بازار و کسب رضایت مشتریان (وجه بازار و مشتری)
 • تعالی در اجرای فرآیندهای داخلی (وجه فرآیندهای داخلی)
 • سازماندهی، مدیریت و رهبری اثربخش سازمانی (وجه سرمایه سازمانی)
 • توسعه منابع انسانی دانش محور (وجه سرمایه انسانی)
 • توسعه زیرساختها شامل سیستم ها، فناوری و دانش سازمانی مطابق با آخرین دستاوردها (وجه سرمایه دانشی)
 • توسعه متناسب سرمایه های فیزیکی (وجه سرمایه فیزیکی)

استراتژي‌ ها :

مشارکت و همکاری سازنده و موثر با فعالان بازارهای داخلی و بین المللی , خریداران , فروشندگان و شرکت های مرتبط با زمینه های فعالت شرکت به منظور نیل به اهداف راهبردی با حفظ ارزشهای محوری با رویکرد های ذیل:

 • مشارکت جوئی یا شراکت پذیری
 • سرمایه گذاری در زمینه هائی که در نهایت یکدیگر را تکمیل کنند, هم افزائی و زنجیره ارزش
 • نتیجه گرائی  ( با در نظر گرفتن ارزشها و اخلاقیات )
 • تفویض اختیار همراه با نظارت سیستماتیک