نیرو و انرژی

در حال حاضر انواع نیروگاههایی که در کشور ما ایران دردست بهره برداری قراردارند عبارتند از: نیروگاههای آبی، گازی، دیزلی، بادی، خورشیدی، سیکل ترکیبی و به زودی نوع اتمی آن نیز شروع به کارخواهد کرد.

شرکت آرناپتروگاز  با توسعه فعالیت های خود در تامین تجهیزات صنعت برق و سایر صنایع و همچنین تامین مواد اولیه شیمیایی در صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی توانسته است گامی مهم در رفع نیاز های اساسی این صنعت بردارد.