گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

این شــرکت تاکنــون فرصـت همــکاری با شرکت­هـای دولتــی و خصوصـی متعددی را داشته و ضمـن انجام تعهـدات به نحـو احسن، موفـق به اخذ رضایت­نامه از کلیه شرکـت­های مذکـور گردیـده است. همچنــین در جـهت ارتقـاء خدمــات خود با بهتــرین کیفیت موفـق به دریـاقت استـانـداردهای بین‌المللی سیستم مدیریـت کیفیت ( ISO 9001: 2008) سیستم مدیریـت کیفیت ویژه صنایع نفـت ، پتروشیمی و گــاز طبیعی( ISO/TS29001:2010 )  و سیتم مدیریت ایمنی – بهداشت – محیط زیست (HSE–MS) ، از شرکت  TUV  انگلستان شده است .

ts 29001