25
آوریل

– اطلاعیه مهم جذب نیرو

بدین وسیله اعلام می گردد کلیه اطلاع رسانی ها در خصوص جذب نیرو و دعوت به مصاحبه فقط از طریق سایت رسمی آرنــا پتــرو گــاز و شماره تماس های رسمی مندرج در سایت شرکت ، انجام می شود . لذا دعوت به همکاری و جذب نیرو تحت عنوان شرکت آرنــا پتــرو گــاز و با شماره و روش های دیگر کاملا غیر قانونی بوده و به هیچ عنوان مورد تایید شرکت نمی باشد.