معدنی

شرکت آرنا پتــرو گــاز (A.P.G)  می تواند برای تأمین نیاز متقاضــیان داخل کشور و صادرات کلیه مواد معدنی بصورت کلوخه و فرآوری شده با معدن داران ،کوبش گران و خریداران و فروشندگان   محترم در این حوزه همکاری و آنها را با بهترین شرایط برآورده نماید .
 مواد معدنی از قبیل :