پتروشیمی ایلام

محصولات:

  • اتیلن
  • پروپیلن
  • پلی اتیلن سنگین
  • بنزین پیرولیز
  • سوخت مایع
  • سوخت گاز و هیدروژه

www.ilampetro.com