پتروشیمی تبریز

محصولات:

  • پلی اتیلن (سبک و سنگین و خظی )
  • پلی استایرن معمولی
  • پلی استایرن مقاوم
  • پلی استایرن انبساطی
  • آکریلونیتریل بوتادین استایرن

www.tpco.ir